Search

 

Výslovně vás žádáme, abyste si vzali na vědomí následující informace Tyto informace se vztahují k tomu, jak používáte tuto webovou stránku (dále jen „webová stránka Vandemoortele“) a její obsah a obrázky.

 

Vandemoortele nv, Moutstraat 64 at 9000 Gent, Belgium, společnost, která je součástí potravinové skupiny Vandemoortele, složená z vlastních poboček nebo dceřiných společností Vandemoortele nv Vandemoortele nv, dále jen „Vandemoortele“, zpřístupňuje obsah a obrázky webových stránek Vandemoortele .

Přístupem na web Vandemoortele a jeho používáním souhlasíte s dodržováním všech zde stanovených podmínek a pokynů, jakož i všech zákonných ustanovení týkajících se používání webu Vandemoortele.

1. INFORMACE O SOUKROMÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Navštěvováním webových stránek Vandemoortele můžete zpřístupnit osobní údaje společnosti Vandemoortele a jejím přidruženým společnostem, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, kontaktní údaje atd.

 

Ve společnosti Vandemoortele, evropského lídra ve výrobě a prodeji potravinářských výrobků, je zaručena důvěrnost a ochrana osobních údajů v souladu se všemi příslušnými právními předpisy.

Zveme vás, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů a ochranu osobních údajů skupiny Vandemoortele, které vysvětlují, jak a proč shromažďujeme osobní údaje, jaké osobní údaje zpracováváme, jak chráníme osobní údaje a jak dlouho je uchováváme, jaká jsou vaše práva a jak nás můžete kontaktovat.

 

Vaše soukromí je pro nás důležité.

2. AUTORSKÁ PRÁVA

Veškerý obsah webových stránek Vandemoortele, včetně designu webových stránek, textů, rozvržení, kreseb, fotografií, filmů, grafických zobrazení a všech ostatních prvků těchto webových stránek, jakož i jejich výběr a jejich prezentace, jsou výhradním vlastnictvím společnosti Vandemoortele nv a jsou řízeny a chráněny autorskými právy společnosti Vandemoortele nv nebo byly zahrnuty jako součást webových stránek Vandemoortele s výslovným souhlasem jejich příslušného vlastníka. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.

 

Kopírování částí webových stránek Vandemoortele, ať už elektronickými nebo papírovými prostředky, je povoleno pouze za účelem splnění konkrétních požadavků v rámci smluvního vztahu se společností Vandemoortele nv a za podmínky, že nebude odstraněn odkaz na autorská práva. odkaz na nemovitost.

Jakékoli jiné použití webových stránek Vandemoortele, včetně reprodukce, modifikace, úpravy, překladu, distribuce a opětovného zveřejnění, jakož i vytváření odkazů na webové stránky Vandemoortele pro osobní, veřejné nebo komerční účely jiné než výše uvedené, je přísně zakázáno výslovný předchozí písemný souhlas společnosti Vandemoortele nv.

Stahování nebo kopírování dat nebo obrázků použitých na webových stránkách Vandemoortele nebude mít za následek žádný převod práv na jakýkoli typ softwaru nebo jiných materiálů.

Jakékoli porušení bude stíháno všemi dostupnými prostředky v souladu s platnými zákony.

3. OCHRANNÉ ZNÁMKY A DALŠÍ PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Webové stránky Vandemoortele představují různé údaje, které lze graficky znázornit, zejména slova (včetně osobních jmen), vzory, písmena, číslice, tvar článků nebo jejich obalů, fotografie, obrázky, ochranné známky, obchodní názvy atd.

 

Všechny tyto prvky jsou registrovány na jméno Vandemoortele nv, Vamix nv, Vandemoortele Lipids nv a / nebo na jméno jakékoli jiné společnosti Vandemoortele, a to jak na území Evropské unie, tak mimo ni.

 

Všechna záhlaví stránek, konkrétní grafická znázornění a ikony jsou servisní značky, ochranné známky, vzory a výhradní vlastnictví společnosti Vandemoortele nv a / nebo společnosti Vandemoortele.

Všechny ostatní ochranné známky, názvy produktů a názvy společností nebo loga uvedené na webových stránkách Vandemoortele jsou výhradním vlastnictvím příslušných vlastníků.

4. ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI

 

Vandemoortele nv zpřístupňuje webové stránky Vandemoortele „tak, jak jsou“.

Díky tomu společnost Vandemoortele nv neprovádí žádné výslovné ani implicitní uznání ani nenabízí žádný typ záruky ve vztahu k webové stránce Vandemoortele nebo jejímu obsahu.

Konkrétně společnost Vandemoortele nv neprovádí žádné výslovné ani implicitní uznání ani nenabízí žádný typ záruky ve vztahu k:

  • že informace na webových stránkách Vandemoortele jsou nebo by mohly být vhodné pro komercializaci a / nebo vhodné pro jakýkoli jiný účel;
  • že informace na webových stránkách Vandemoortele jsou přesné, úplné nebo aktuální;
  • že budete moci používat web Vandemoortele nebo že bude trvale k dispozici, ať už v jeho aktuální podobě, nebo v jakékoli budoucí podobě či formátu;
  • že software nebo jakýkoli jiný typ materiálu dostupný na webových stránkách Vandemoortele neobsahuje viry nebo chyby nebo je kompatibilní s vaším hardwarem;

Je vaší odpovědností:

  • používat antivirový software nebo jakýkoli jiný typ softwaru nebo materiálů dostupných na webu Vandemoortele nebo nekompatibilních s vaším vlastním softwarem;
  • ověřit, zda - a pokud ano, do jaké míry - je obsah nebo informace poskytované prostřednictvím webových stránek Vandemoortele přesné, úplné nebo aktuální;

Redakční obsah jakékoli webové stránky, na kterou přistupujete prostřednictvím hypertextového odkazu dostupného na webové stránce Vandemoortele, je přísně odpovědný za stranu, která tuto jinou webovou stránku zpřístupňuje.

 

S výjimkou případů uvedených v následujících výjimkách nepřebírá společnost Vandemoortele nv žádnou odpovědnost za ztráty, které vám vzniknou, ani za škody, které vám jakýmkoli způsobem vzniknou (mimo jiné z důvodu nedbalosti, porušení smluvních závazků nebo z jakéhokoli jiného důvodu) přímé ztráty nebo škody, nepřímé ztráty nebo následné škody, ztráta dobré vůle, ztráta příležitosti, ztráta informací nebo ztráta zisku) v důsledku: (i) počítačových virů nebo jiných „vad“ přenášených z webových stránek Vandemoortele, ( ii) vaše používání nebo vaše nekompetentnost v souvislosti s používáním webových stránek Vandemoortele nebo jakékoli přerušení jejich poskytování, (iii) vaše používání jiných webových stránek, ke kterým přistupujete prostřednictvím hypertextových odkazů dostupných na webových stránkách Vandemoortele nebo důvěry, kterou jim vkládáte , (iv) jakýkoli typ nepřesných informací zveřejněných na webových stránkách Vandemoortele nebo (v) vaše porušení zákona a aktuální předpisy, které se na vás vztahují, nebo v případě, že se rozhodnete důvěřovat webu Vandemoortele.

Nic v těchto právních informacích nelze použít k omezení nebo vyloučení naší odpovědnosti v případě špatné víry, úmrtí nebo zranění osob v důsledku hrubé nedbalosti nebo úmyslného zneužití naší strany.

 

Ceny, informace o dostupnosti produktu a veškeré informace o produktu, pokud existují, se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Společnosti společnosti Vandemoortele ani žádný z jejích správců, zaměstnanců nebo zástupců nenese odpovědnost za jakékoli škody vzniklé v souvislosti s používáním webových stránek Vandemoortele.

Výše uvedené funguje jako globální omezení odpovědnosti, které se vztahuje na všechny formy škod, mimo jiné včetně škod způsobených opravami, přímých nebo nepřímých ztrát nebo následných ztrát, ztráty dat, příjmů nebo zisků, ztráty majetku nebo jejich poškození. a nároky třetích stran.

5. ROZHODNÉ PRÁVO A PŘÍSLUŠNÉ SOUDY

 

Výše uvedené podmínky a pokyny se řídí belgickým právem.

Belgické soudy jsou jediné příslušné k řešení jakéhokoli konfliktu, polemiky nebo stížnosti odvozené nebo související s výše uvedenými podmínkami a pokyny, pokud jde o jejich existenci a platnost nebo vymahatelnost, pokud nelze dosáhnout dohody. vyřešit takový konflikt, polemiku nebo nárok.

Vandemoortele Europe NV, český odštěpný závod
Pekařská 621/7, 155 00 Praha 5 - Česká republika